Визначення випадків, при яких відключення електропостачання може вважатися форс-мажором

3 Січня, 2024 в 12:58

Цивільний кодекс України не містить поняття «форс-мажор», одначе, за ст. 617 підставою звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання визначає випадок або непереборну силу

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо (частина друга ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Цивільний кодекс України не містить поняття «форс-мажор», але ст. 617 Цивільного кодексу України підставою звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання визначає випадок або непереборну силу.

Ч.2 ст. 218 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

«Випадок» (казус), під яким на практиці розуміється подія, яка не була передбачена та попереджена через раптовість її настання, але якби її можна було б передбачити, вона могла б бути відвернута. За таких умов особа звільняється від відповідальності якщо доведе, що вчинила усі необхідні дії для належного виконання своїх зобов’язань.

У низці випадків, відключення електропостачання може вважатися форс-мажором, тобто непередбачуваною ситуацією, яка не залежить від постачальника електроенергії. У такому випадку, постачальник може бути звільнений від відповідальності за шкоду, заподіяну своїм клієнтам.

Питання щодо форс-мажорних обставин (до яких може відноситися і відключення світла) регулюється Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні», адже саме там надано визначення обставинам непереборної сили, порядок засвідчення форс-мажорних обставин, які документи необхідні для отримання сертифіката тощо, вважають правники.

Так, в статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин встановлюється регламентом засвідчення ТПП України та регіональними ТПП форс-мажорних обставин. Відповідно до регламенту форс-мажорні обставини засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб щодо кожного окремого договору, зобов’язання, контракту, виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. Перелік таких обставин визначений Регламентом ТПП у п. 3.1, однак, він є не вичерпним. Офіційним документом, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є сертифікат виданий ТПП України або регіональною ТПП (п. 3.3. ст. 3 Регламенту ТПП).

Зокрема, в цілях отримання сертифіката ТПП про форс-мажорні обставини заявник подає документи, які мають свідчити про:

  • надзвичайність таких обставин (мають винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);
  • непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема, на момент укладення відповідного договору, перед терміном настання зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);
  • невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків);
  • причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання Заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором, контрактом, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).

Початок військових дій на території України спричинило багато питань застосування форс-мажору, а отже і нову хвилю судової практики.Так, ТПП на своєму сайті оприлюднило Лист від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1. Даним листом ТПП засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію РФ проти України, що стало підставою введення воєнного стану.

Однак, звертаємо увагу, що судова практика виходить з того, що лише посилання на вищевказаний лист ТПП не може вважатись безумовним підтвердженням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та для доведення їх наявності, як доказу, необхідно надавати сертифікат ТПП.

Верховний Суд у постанові від 25.01.2022 по справі №904/3886/21 також зазначив: «Форс-мажорні обставини не мають преюдиціальний (заздалегідь встановлений) характер, а зацікавленій стороні необхідно довести факт їх виникнення; те, що обставини є форс-мажорними для конкретного випадку. Виходячи з ознак форс-мажорних обставин, необхідно також довести їх надзвичайність і невідворотність. Форс-мажор не є автоматичною підставою для звільнення від виконання зобов’язань, стороною договору має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобов’язання».

Ще одним прикладом позиції суду, є справа, у якій Товариство подаючи клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження посилалось на зміну режиму роботи у зв’язку з запровадженням воєнного стану, комендантську годину, віялові та екстрені вимкнення світла, велику кількість повітряних тривог, ракетні загрози, атаки дронами-камікадзе. Судова колегія Північного апеляційного господарського суду прийняла такі доводи і визнала причини пропуску строку на апеляційне оскарження поважними (ухвала від 16.01.2023 у справі № 910/14429/21).

Стосовно ситуації з відключенням світла, то серед документів, які слід буде подати до ТПП України чи регіональних ТПП, окрім визначених Регламентом документів, доведеться подавати й документи, які підтверджують саме наявність таких непередбачуваних і невідворотних обставин як відключення світла. Це може бути лист/довідка, яка буде надана енергетиками і вказуватиме саме на те, чи було відключення світла за графіком, який оприлюднений у відповідних джерелах (соцмережі, чат-боти, повідомлення на сайті, іншим шляхом оповіщення про такі графіки) або це спонтанні відключення поза графіком, що також може бути зазначено у листі/довідці.

Тож, відключення електропостачання можна розцінювати як форс-мажорна обставина. Проте, не можна вважати, що кожне відключення (за графіком чи за його межами) для кожного підприємства чи громадянина-споживача за будь-яким договором буде вважатися форс-мажорним.

Верховний Суд у своїх постановах неодноразово вказує на те, що такі обставини встановлюються для кожного конкретного випадку і кожний випадок потребує доведення. Обов’язок доведення існування форс-мажорних обставин та їх впливу на конкретне виконання встановленого обов’язку лежить на особі, яка допустила порушення.

Резюмуємо, що форс-мажор має бути підтвердженим. Зазвичай, для цього існує сертифікат ТПП. Наразі порядок отримання сертифіката максимально спрощений.

  • Reformatio in peius трапляється у праві, коли в результаті оскарження апелянт опиняється в гіршому становищі, ніж якби апеляції не було. Наприклад, апелянт у кримінальній справі може отримати більш суворий вирок в апеляції, ніж під час первинного судового розгляду.
  • Відсутність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності за зберігання зброї – позиція Верховного Суду.
  • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
  • Рада проголосувала законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години: визначено розмір штрафів.
  • Законодавець визначає перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
  • Вилучення земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливе виключно за погодженням з Верховною Радою —  позиція Верховного Суду.