Особливості відкритого та закритого розгляду справи: що треба знати

6 Травня, 2024 в 11:43

Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом

Іванівський районний суд Одеської області поінформував про особливості закритого та відкритого розгляду судових справ.

Розгляд справ відбувається відкрито

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

 1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
 2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.
 3. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.

Коли справа розглядається у закритому засіданні

Згідно вже згаданої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

Зокрема, суд приймає рішення про закритий розгляд у випадку:

 • якщо обвинуваченим є неповнолітній;
 • розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
 • необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;
 • якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
 • необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Чи може бути ініціатором закритого розгляду один з учасників справи, а не суд?

Суд може розглядати можливість проведення судового розгляду справи у форматі закритого провадження на підставі відповідного клопотання учасників процесу. Проте це не означає, що ці клопотання мають задовольнятися судом автоматично. Для задоволення такого клопотання учасник справи повинен обґрунтовано довести, що відкритий розгляд завдасть шкоди певному її інтересу. Суд має дати оцінку вказаним обставинам, чітко визначити, хто найбільше потребує судового розгляду в закритому режимі, з яких мотивів,  і лише після того ухвалити відповідне рішення.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні суд зобов’язаний постановити в нарадчій кімнаті мотивовану ухвалу, яка оголошується негайно.

Хто присутній на закритому судовому розгляді?

На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження. В разі потреби — інші учасники судового процесу, наприклад, свідки, експерти, перекладачі, фахівці. Суд попереджає зазначених осіб про обов’язок не розголошувати інформацію, для захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбуваються на закритому судовому засіданні.

Як відбувається оголошення судового рішення, якщо розгляд був закритим?

Якщо розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні, то прилюдно оголошують лише вступну й резолютивну частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій проводили на закритому судовому засіданні.

Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошують на закритому судовому засіданні.

Зауважимо, судовий розгляд справ здійснюється державною мовою.

Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють українською мовою, у порядку, встановленому законодавством, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача.

Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію. Під час судового розгляду справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.

Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з’ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до зали судового засідання. Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватися порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником.

Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді повинні встати.

Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов’язані звертатися до судді (суду) словами “Ваша честь” і виконувати розпорядження головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом “шановний (шановна)”.

Учасник цивільного, адміністративного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи.

Процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства:

 • головуючий попереджає особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або не виконує його розпоряджень, про неприпустимість неналежної поведінки при здійсненні судочинства;
 • у разі повторного вчинення зазначених дій головуючий вправі вивести із зали будь-яку особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або заважає розгляду справи;
 • у випадку видалення із зали учасника судового процесу, за відсутності якого справа розглядатися не може, суд вправі відкласти її розгляд. При цьому всі витрати, пов’язані з зупиненням провадження, покладаються на винного;
 • у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, витребуваних судом, та неповідомлення причин їх неподання головуючий може постановити ухвалу та тимчасово вилучити ці докази для дослідження судом;
 • у разі неявки в судове засідання належно викликаного свідка головуючий може піддати його примусовому приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами,  подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення й ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов’язані подати всі наявні у них докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання. Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов’язки.

Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

 • Судове рішення — у широкому значенні — акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Судове рішення також називають актом реалізації судової влади. Метою судового рішення є досягнення юридичної визначеності у спірних правовідносинах, яке переконує сторони і суспільство у справедливості суду, утвердженні ним прав людини та запобігає стану невизначеності в аналогічних ситуаціях.
 • Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна: позиція Верховного Суду.
 • Застава є гарантією сумлінного виконання підозрюваним визначених кримінальним процесуальним законом обов’язків – позиція суду.
 • Відшкодування витрат за проведення експертизи не обмежується випадком її призначення та проведення після відкриття провадження у справі. Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, якщо такі витрати пов’язані з розглядом справи, зокрема якщо суд урахував відповідний висновок експерта як доказ.
 • Заяви і скарги, що подаються до суду, мають відповідати вимогам чинного законодавства. У текстах цих документів не можна використовувати образливі та лайливі слова, символи, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їхнім представникам і суду. В іншому разі це свідчить про очевидну неповагу автора документа до честі, гідності цих осіб. Такі дії суперечать основним засадам і завданням судочинства та можуть бути визнані судом як зловживання процесуальними правами, мовиться у постанові ККС ВС від 16 січня 2024 року у справі № 991/7073/23.
 • У сфері забезпечення правосуддя, реалізації та захисту прав і свобод людини є високозначущою діяльність судових експертів.